ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางดวงใจ เดชภิมล
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นางสุภาพร โฉมมิตร
พี่เลี้ยง

นางสาวรัชนี วิไลศิลป์
พี่เลี้ยง

นางคำภี อ่อนดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางปติมา ชูบุญ
พี่เลี้ยง

นางสาวมนฤดี แสนมุข
พี่เลี้ยง

นางสุรีย์ คงวัฒนา
แม่ครัว

นางวรรณา ทับหิรัญ
แม่ครัว

นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน
นักการภารโรง

นางสุภาภรณ์ พุฒบัวทอง
พี่เลี้ยง

นางอวยพร คล้ายนาค
พี่เลี้ยง

นางหัตถ์ยาภรณ์ อ่ำพูล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอัณศิยา มาพลสุข
พี่เลี้ยง