กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลี คำทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนันทพร แก้วกัญญาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1