การศึกษาพิเศษ

นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
อีเมล์ : sentra_ta@hotmail.com

นางสาวณฐมน โกบุตร
ครู คศ.1
อีเมล์ : anoorak@gmail.com