ขั้นตอนการให้บริการ
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ