กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสมจิตต์ วาสุกรี
ครูผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2