เอกสารงานงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 (อ่าน 10) 13 พ.ย. 61
แบบฟอร์มขออนุมัติให้จัดกิจกรรม (อ่าน 3) 22 ส.ค. 61
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 3) 22 ส.ค. 61
ขั้นตอนการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 2) 22 ส.ค. 61
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 1) 22 ส.ค. 61
แจ้งผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 2) 22 ส.ค. 61
การปลูงฝังฐานคิดและการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (อ่าน 1) 22 ส.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 0) 22 ส.ค. 61
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2556 - 2560 (อ่าน 0) 22 ส.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (อ่าน 9) 21 ส.ค. 61