เอกสารงานงบประมาณ
ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 487) 02 ก.ย. 63
ใบติดใบเสร็จรับเงิน (อ่าน 1111) 17 มิ.ย. 63
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (อ่าน 376) 17 มิ.ย. 63
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 (อ่าน 430) 13 พ.ย. 61
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 28) 22 ส.ค. 61
แจ้งผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 26) 22 ส.ค. 61
การปลูงฝังฐานคิดและการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (อ่าน 19) 22 ส.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 27) 22 ส.ค. 61
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2556 - 2560 (อ่าน 16) 22 ส.ค. 61
ขั้นตอนการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 429) 22 ส.ค. 61
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 508) 22 ส.ค. 61
แบบฟอร์มขออนุมัติให้จัดกิจกรรม (อ่าน 483) 22 ส.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (อ่าน 39) 21 ส.ค. 61