วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดหนัง เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ
เชิดชูความเป็นไทย ใช้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้สู่อาเซียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 
 
ปรัญชา
 
สุวิชฺชา จริยฺสัมฺปันฺโน เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ารัก
 
 
 
เอกลักษณ์
 
"วิถีพุทธ"
 
 
 
อัตลักษณ์
 
ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม