ปฐมวัย

นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอนงค์ลักษณ์ พงษ์ธนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวดุษณี เนตรทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอารยา จอดนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสมจิตต์ วาสุกรี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2