โรงเรียนสุจริต
O1 โครงสร้าง (อ่าน 68) 16 ก.ย. 62
O2 ข้อมูลผู้บริหาร (อ่าน 50) 16 ก.ย. 62
O3 อำนาจหน้าที่ (อ่าน 44) 16 ก.ย. 62
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (อ่าน 48) 16 ก.ย. 62
O5 ข้อมูลการติดต่อ (อ่าน 84) 16 ก.ย. 62
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 25) 16 ก.ย. 62
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 31) 16 ก.ย. 62
O8 Q&A (อ่าน 42) 16 ก.ย. 62
O9 Social Network (อ่าน 24) 16 ก.ย. 62
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (อ่าน 37) 16 ก.ย. 62
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (อ่าน 33) 16 ก.ย. 62
O12 รายงานการดำเนินงาน ประจำปี (อ่าน 35) 16 ก.ย. 62
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (อ่าน 13) 16 ก.ย. 62
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ (อ่าน 16) 16 ก.ย. 62
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (อ่าน 31) 16 ก.ย. 62
O16 รายงานผลสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ (อ่าน 41) 16 ก.ย. 62
O17 E – Service (อ่าน 37) 16 ก.ย. 62
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ่าน 25) 16 ก.ย. 62
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน (อ่าน 3) 16 ก.ย. 62
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ่าน 3) 16 ก.ย. 62
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 32) 16 ก.ย. 62
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ (อ่าน 12) 16 ก.ย. 62
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ รายเดือน (อ่าน 13) 16 ก.ย. 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (อ่าน 22) 16 ก.ย. 62
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 47) 16 ก.ย. 62
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 27) 16 ก.ย. 62
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน 25) 16 ก.ย. 62
O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (อ่าน 25) 16 ก.ย. 62
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 48) 16 ก.ย. 62
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 19) 16 ก.ย. 62
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (อ่าน 28) 16 ก.ย. 62
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น (อ่าน 41) 16 ก.ย. 62
O33 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม (อ่าน 48) 16 ก.ย. 62
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 39) 16 ก.ย. 62
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 47) 16 ก.ย. 62
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (อ่าน 45) 16 ก.ย. 62
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต (อ่าน 33) 16 ก.ย. 62
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อ่าน 50) 16 ก.ย. 62
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี (อ่าน 30) 16 ก.ย. 62
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (อ่าน 37) 16 ก.ย. 62