โรงเรียนสุจริต 2
การเปิดเผยข้อมูล
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง              
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ข้อมูล O1 1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด  
O3 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 
O4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม ปี พ.ศ. 2562
 
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(1) ที่อยู่ (2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) หมายเลขโทรสาร
(4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail)
(5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทาง
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
O9 Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter
Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 


โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 151 ครั้ง